Dotace vs. startup

Diskuzní přednáška s dotačním expertem Pavlem Sehnalem.

První únorová akce na půdě Point One se nesla ve znamení dotačních programů, dotačních výzev a strukturálních fondů. Víte, že některé dotační výzvy jsou šité na míru i pro začínající podnikatele? Jak se ve všech těch dotacích vyznat a nezbláznit se z toho, nám přišel povědět dotační expert a majitel poradenské společnosti AG Grant.cz Pavel Sehnal. Stručné shrnutí jeho přednášky naleznete níže.

Co jsou dotace?

Dotace jsou účelově rozdělené finanční prostředky, které můžeme nazývat darem. Jsou určeny pro subjekty za účelem snížení ceny určitého statku. Jejich poskytnutí je ve veřejném zájmu zpravidla státu nebo územěprávního celku (EU, stát, kraj, obec atd.).

Dělení dotací

Dotace v ČR můžeme rozdělit na dvě základní kategorie. Na dotace národní a evropské. Ty evropské pocházejí ze strukturálních fondů EU a jsou hlavním nástrojem realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Slouží ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Přednáška byla zaměřena právě na tento typ dotací.

Jak se rozdělují dotaze ze strukturálních fondů?

Jak již bylo řečeno, evropské dotace slouží především ke snižování rozdílů mezi členskými státy. Jejich přidělení však záleží nikoliv na průměru HDP jednotlivých členských států, ale jejich regionů. Uveďme si příklad z ČR. Zatímco region Praha (Praha hl. m.) má HDP na úrovní cca 170 %  průměru evropských regionů a nemá tudíž možnost čerpat dotace ze strukturálních fondů, ostatní kraje v ČR, které se pohybují na hranici 80 % průměru HDP evropských regionů, tuto možnost mají.

Programové období

EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů. V těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, na něž se členské státy v daném období snaží dosáhnout. ČR spadala zatím do 3 programových období:

  • 2000 – 2006
  • 2007 – 2013
  • 2014 – 2020

V programovém období 2014–2020 může ČR čerpat téměř 24 miliard € z pěti evropských fondů.

Operační programy

Peníze z evropských fondů jsou v ČR rozdělovány pomocí tzv. Operačních programů, které vymezují oblasti, kam je „veřejným zájmem“ peníze posílat. Jsou to tyto oblasti:

Začínající podnikatelé by se měli zaměřit především na programy – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Životní prostředí nebo Program rozvoje venkova.

Jak požádat o dotaci?

V rámci jednotlivých operačních programů (OP) jsou zpravidla na začátku roku vypisovány jednotlivé výzvy, které upřesňují, na co je možné danou dotaci získat a do kdy je potřeba o dotaci zažádat. Jako příklad zde můžeme uvést OP Rozvoj venkova a jeho výzvu na podporu Zahájení činnosti mladých zemědělců, na kterou je možné se přihlásit od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin. Přihláška se všemi potřebnými dokumenty se v tomto případě podává přes  Portál farmáře a musí většinou obsahovat elektronický podpis.

Podání přihlášky vyžaduje vyplnění většího množství formulářů a doložení dalších nutných dokumentů. Pokud si žádost chcete podat sami, měli byste si nastudovat různé technické dokumenty a doporučené postupy a počítat s časovou náročností 14 až 30 dnů. Další podání žádosti vám však již půjde o mnoho snadněji.

Přihlášky mohou podávat jak fyzické tak právnické osoby. Vždy však záleží na konkrétní výzvě a příslušných specifických podmínkách, které se k ní vážou. Proto je na začátku nutné pozorně si přečíst všechny požadavky a správně vyhodnotit, zda mám na příslušnou dotaci nárok nebo ne.

Pokud přihlášku podám a splňuje všechny předepsané náležitosti (úředníci vás můžou vyzvat o doplnění chybějících částí, či přihlášku vyřadí pro nesplnění formálních podmínek), dočkám se po cca 4 měsících jejího vyhodnocení. Zda jsem tedy danou dotaci obdržel či nikoliv. Každý podaný projekt je bodovaný na základě hodnotících kritérií. Čím více bodů získám, tím se zvětšuje pravděpodobnost udělení dotace.

Peníze se zpravidla rozdělují postupně nejlepším projektům do té doby, než je objem peněz vyčleněných na příslušnou dotaci vyčerpaný. Je možné požádat i o více různých dotací zároveň. Vždy však platí, že na jeden určitý projekt lze čerpat pouze jednu dotaci. Výše přiznané dotace se v průměru pohybuje okolo 50 % z celkové částky projektu. Peníze jsou většinou vydávány po uskutečnění projektu, někdy i před začátkem projektu, ale vždy až po kompletním správném odevzdáním přihlášky. S odevzdáním přihlášky jsou mnohdy spojeny i finanční náklady, jelikož přihláška často musí obsahovat posudky nebo studie a je dobré s tím počítat.

Shrnutí

O dotaci je správné uvažovat v případě, že daný projekt chci uskutečnit tak či tak. Časová náročnost podání přihlášky je daní za možnost finančního ulehčení při uskutečnění projektu. Naprostá většina dotací ze strukturálních fondů se dá uplatnit pouze mimo kraj Praha hl. m. Některé dotace se v rámci programového období každoročně opakují, ale čím dřív zažádám, tím líp, jelikož prostředky jsou omezené. Dotace ze strukturální fondů EU budou v Česku vypláceny do té doby, než se úroveň HDP jednotlivých krajů dostane na průměrnou hodnotu HDP všech regionů v EU.

Přednáška Pavla Sehnala nás uvedla do problematiky čerpaní dotací z EU a pomohla nám pochopit základy toho, jak to všechno funguje a proč. Nastínila nám, jaké jsou možnosti při čerpání a kde se máme poohlížet po dotacích pro začínající firmy a co to všechno obnáší. Pokud máte nějaké dotazy k tomuto tématu a předpokládám, že máte, neváhejte se obrátit na stránky Ministerstva pro místní rozvoj nebo přímo na Pavla Sehnala, který k tomu dodává:

Jsem v pohodě cápek, tak se nebojte přijít zeptat.
Ing. Pavel Sehnal je majitelem a jednatelem společnosti poskytující služby v oblasti čerpání strukturálních fondů evropské unie – AG Grant.cz. Mimo to připravuje a koordinuje činnosti směřující k zajištění finanční podpory projektů, jejich projektovou přípravu, výběr dodavatelů a stavebníků, dozor nad realizací a právní agendu smluvních vztahů.

V posledních letech aktivně vystupuje na odborných seminářích a konferencích zaměřených především na oblast čerpání strukturálních fondů a národních dotací. Dále řadu let působí v projektovém expertním týmu developerské divize úspěšné finanční skupiny a podílí se na hodnocení ziskovosti projektů a tvorbě strategických plánů investičních příležitostí.

Použité zdroje: wikipedia.org/wiki/Dotacestrukturalni-fondy.czaggrant.cz